ADVERTISEMENT

จักสานคู่เมือง

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อน  ชาวอำเภอพนัสนิคมส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ  ทำไร่ ทำนา หาปู หาปลา เอามาเป็นอาหารในแต่ละวัน  จนกระทั่งได้มีการนำไม้ไผ่ที่หามาในละแวกที่อยู่อาศัย นำมาตัดสานทำเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการจับสัตว์น้ำ เช่น ไซ ตุ้ม ลอบ  รวมถึงตะแกรงเอาไว้ใช้ช้อน กุ้ง หอย ปู ปลา ตามหนองน้ำ  ต่อมาได้พัฒนามาเป็นฝาชีครอบกับข้าว  เพื่อป้องกันแมลงต่างๆ เข้ามาตอมอาหารจนถึงปัจจุบันนี้  

ต่อมาได้มีการสานฝาชีให้มีลวดลายสีสันสวยงามมากขึ้น  เป็นที่นิยมของคนทั่วไปและมีจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น  จึงมีการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อจัดตั้ง “กลุ่มจักสาน ชุมชนย่อยที่ 1”  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2544  มีสมาชิกจำนวน 45  คน  ทำการผลิตผลงานและพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับการจักสานไม้ไผ่ต่างๆ  เอาไว้จำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่สมาชิก และได้รับการคัดสรรสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2549 ประเภทผลิตภัณฑ์ ของใช้ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก ระดับ 4 ดาว  และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการคัดสรร ระดับ  5  ดาว    

 

แหล่งซื้อเครื่องจักสานพนัสนิคม

1 (1)
2
3
4 (1)